Ειδική διαπαιδαγώγηση

 
Στο Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας & Μαθησιακών Δυσκολιών "Έναυσμα" στο Κιλκίς, πραγματοποιείται ειδική διαπαιδαγώγηση, από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή και το μοναδικό ρυθμό ανάπτυξής του, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών του.

Μετά από μία λεπτομερή αξιολόγηση που στοχεύει στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του, δομείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ενισχυθούν οι τομείς που είναι ελλιπώς ανεπτυγμένοι.

Αποσκοπεί σε μία ευέλικτη, συνεχή και ενεργή διδασκαλία, καθώς επιτρέπει την λεπτομερή εκτίμηση της δυνατότητας απόδοσης του μαθητή μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Ο ειδικός βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, ώστε αν κριθεί απαραίτητο να είναι έτοιμος να διαφοροποιήσει το ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν κάθε φορα και να το προσαρμόσει με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Βασική φιλοσοφία είναι ότι αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, μπορούμε να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει, καθώς όλα τα άτομα έχουν δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης.
 
 
 
 
 

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

 
Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές.

Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων τους.

Η αρχή των παρεμβάσεων στη πρώιμη αυτή ηλικία είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι επηρεάζει με το θετικότερο τρόπο τα παιδιά και τις οικογένειες τους, ενώ, συγχρόνως, υπάρχουν ενδείξεις ότι όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσα περισσότερα κερδίζει από την παρέμβαση σε σύγκριση με μεγαλύτερα παιδιά βάση και των νευροαναπτυξιακών ευκαιριών στα πρώιμα χρόνια.

Στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και δημιουργειται εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, ενώ οι μαθητές παίρνουν μέρος τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να έχει μία παιδαγωγική και “θεραπευτική” διάσταση.